Bérleti szerződés

dr-szerzodes-ellenjegyzesEgy gondosan megfogalmazott és részletes lakásbérleti szerződés sok kellemetlenségtől megóvhatja a bérbeadót. Súlyos anyagi kérdésekben nem szabad a bizalomra hagyatkozni, fontos, hogy a szerződés minél több információt tartalmazzon. Az adatok, dátumok, fizetendő díjak, kötelezettségek pontos rögzítése mellett, a bérlő tel. száma, email címe, munkahelye, szülei címe is legyen megadva. Több bérlő esetén (diákok) bérlőtársi megállapodást is érdemes kötni.  Energia tanúsítványra, csak egy évnél hosszabb bérletnél van szükség.

Vissza Ingatlanjog>>

Minta Bérleti szerződés (lakás)

amely létrejött egyrészről  ……………………(név) ……………………(anyja neve)……………………(születési hely, idő)……………………(adóazonosító jel)……………………………………..(lakóhely)

mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)

másrészről

……………………(név)……………………(anyja neve)……………………(születési hely, idő)……………………(adóazonosító jel)………………………………………..(lakóhely)

mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő)

között, a mai napon az alábbi feltételekkel

 1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig ……………..napjától határozatlan / határozott ……………..ig terjedő időtartamra bérbe veszi a bérbeadó tulajdonát képező, a ……………..-i földhivatalnál ………. hrsz. alatt nyilvántartott, a valóságban ……………………….. szám alatt található ……… m2 alapterületű, ………………………………………………………………………………………..ból álló lakást.
 2. Bérbeadó a lakást …….. újszerű (kifestett, takarított) állapotban / a megtekintett állapotban …………………..-án adja át a Bérlőnek. A lakás üres /a szerződés mellékletében szereplő berendezési tárgyakkal berendezett.
 3. Szerződő felek a bérleti díj összegét havonta …………………. Ft-ban állapítják meg. A bérleti díjat a felek közös megegyezéssel módosíthatják. A Bérlő az évenkénti béremelésre vonatkozó ajánlatát legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig köteles a Bérlővel írásban közölni.
 4. Bérlő 3. pont szerint számított bérleti díjat előre, a tárgyhót megelőző hó 15. napjáig köteles a Bérbeadó kezeihez készpénzben /a bérbeadó által kiállított csekken postai úton / a Bérbeadó……………………. Banknál vezetett ……………………………. számú számlájára átutalással megfizetni. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése, illetve kérelmére engedélyezett bárminemű fizetési halasztás esetén a Bérbeadó évi 20 százalék mértékű késedelmi kamatot számol fel.
 5. A Bérleti díjon felül a Bérlő fizeti a lakás közüzemi díjait, a közös költségeket, a lakásbiztosítás díját, valamint a bérlet tartama alatt esetleg felmerülő egyéb (pl. adó) terheket. Mindezeket a költségeket a szolgáltatók által megküldött csekken megállapított határidőig köteles postai úton megfizetni, s az erről szóló igazolást a Bérbeadónak bemutatni / megküldeni.
 6. Bérbeadó köteles gondoskodni az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról. A lakás karbantartási munkái és azok költsége a bérlőt terhelik.
 7. A Bérlő és a lakásban vele együtt lakó – a Bérbeadónak bejelentett – személyek a lakást és a hozzá tartozó közös helyiségeket rendeltetésszerűen, a többi lakó jogainak és érdekeinek sérelme nélkül kötelesek használni. Felelősek minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye.
 8. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben csak a bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével és saját költségére végezhet beruházásokat, átalakításokat, korszerűsítést. (A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő által a bérleményen végzett értéknövelő beruházásokat a Bérlő … Ft értékben beszámítja a bérleti díjba.)
 9. A Bérlő a lakást albérletbe nem adhatja.
 10. A felek a bérleti szerződést bármikor írásban felmondhatják. A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat, azzal azonban, hogy a felmondási idő nem lehet kevesebb …….. napnál. (A határozott időre szóló bérleti szerződés az 1. pontban rögzített időtartam elteltével megszűnik.)
 11. Ha a bérlő a fizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat, illetve az 5. pontban rögzített költségeket nem fizeti meg, a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, illetve a bérleményt, a közös használatra szolgáló helyiségeket, illetve területet rongálja, vagy rendeltetésükkel ellentétesen használja, a bérbeadó köteles a bérlőt – a következményekre történő figyelmeztetéssel – a teljesítésre, illetve a szerződésszerű magatartás tanúsítására írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további 8 napon belül írásban azonnali hatályú felmondással élhet.
 12. A Bérlő jelen bérleti szerződés megszűnését követő 8 napon belül a bérleményt az átadáskori állapotnak megfelelően és felszereltséggel köteles a bérbeadó részére visszaadni. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérbeadó nem köteles részére másik bérleményt vagy helyiséget biztosítani.
 13. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a Ptk. szabályai irányadók.

A szerződést elolvasás és értelmezés után a felek mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Dátum:  …………………., 202………….

……………………………………..                                              ……………………………………..

Bérbeadó                                                                               Bérlő

Vissza Ingatlanjog>>

Az ingatlana bérbeadásából származó tiszta jövedelem után 2018-tól, csak 15% jövedelemadó fizetési kötelezettsége van. Az ingatlan bérbeadás ÁFA mentes és nem kötelező számlát kiállítani, de valamilyen bizonylatot érdemes készíteni. A bevételbe beleszámít a rezsi is. 10%-os költségátalányt akkor érdemes választani, ha a bérlő, közvetlenül a szolgáltatónak fizeti a rezsi díjakat. Ha bérleti díj + rezsi van a bérleti szerződésben, akkor költségelszámolási módszerrel érdemes a tiszta jövedelmet kiszámítani.

ingatlan-szerzodes-adatai